Gapshop, prodej nového oblečení z USA pro děti i dospělé GAP, Old Navy, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch. Gap kojenecké, Gap dětské oblečení, dětské oblečení GAP, Gap pánské, Gap dámské, Gap oblečení, Gap mikiny. Abercrombie & Fitch


Košík je prázdný
Nejste přihlášen - chcete se zaregistrovat?

Uživ. jméno: 
Heslo: 
GAPOld NavyRalph LaurenAbercrombie&fitch

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (provozovatelem) a zákazníkem. Platí pro nákup v internetovém obchodě www.gapshop.cz. Blíže upřesńují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka). Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Tuto změnu nelze uplatnit zpětně, na již přijaté objednávky.

Objednávka

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, stejně tak i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.
Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva. 


Objednávka zboží se uskuteční vložením zboží do košíku a odesláním objednávkového formuláře. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Před odesláním bude vypočtena celková cena objednávky zahrnující kupní cenu zboží a poplatky za zvolený druh dopravy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout neboobjednávku stornovat.

Stornování objednávky ze strany nakupujícího

Pozdní stornování

V případě nepřevzetí zboží dle objednávky (vyjma nepřevzetí z důvodu poškození – viz reklamace), v případě nedoručitelnosti zboží z důvodu chybně uvedené dodací adresy ze strany zákazníka, nebo v případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné apod.).

Znovuzaslání objednávky je možné pouze při platbě předem.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele.

Provozovatel nezaručuje vždy okamžitou dostupnost zboží.

a) v případě, že objednané zboží již není k dispozici u dodavatele anebo z jiných důvodů (např. pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo došlo k výrazné změně ceny, objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný apod.)
b) zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil, nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.

O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinnen o této skutečnosti zákazníka informovat na některý z uvedených kontaktů, kde se dohodne další postup. Po vzájemné dohodě bude domluven buď náhradní termín, výměna zboží, případně má zákazník právo stornovat objednávku.

Pokud už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) ve lhůtě do 2 - 3 pracovních dnů po stornování objednávky.

Úhrada objednaného zboží

Zboží je zasíláno Českou poštou.
Zákazník zaplatí zboží při dodání a převzetí zásilky.
Pokud chce zboží uhradit bankovním převodem, tuto možnost lze zvolit v objednávce, a to ve výběru způsobu dodání zboží. Při převzetí zásilky již nic neplatíte.
 Povinnosti prodávajícího

Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci nejdéle do 3 pracovních dnů.

Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Prodávající se může se zákazníkem dohodnout na lhůtě delší.

Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Po uplynutí třicetidenní lhůty má spotřebitel právo dle své volby buď výměnu reklamovaného zboží za nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je prodávající povinen mu vrátit plnou výši kupní ceny za reklamované zboží. Tuto cenu není přitom prodávající oprávněn jakkoli snižovat, například proto, že cena zboží od jeho zakoupení do doby uplatnění reklamace klesla (jak je tomu běžně zejména u spotřební elektroniky).

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Předem nás prosím kontaktujte emailem na gapshop@seznam.cz nebo na čísle 777350711 pro dojednání dalšího postupu (způsobu vrácení peněz, apod.).

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku.
Je i v našem zájmu aby nakupování pro vás, pro naše zákazníky, bylo příjemné a naprosto bezrizikové, s danou jistotou.

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ), máte možnost do 14 dnů od převzetí, zboží vrátit bez udání důvodu a poslat zpět na adresu provozovatele v původním obalu a v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

V písemné žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, zaslané na e-mail gapshop@seznam.cz nebo na adresu provozovatele gapshop, čechova 121/4 17000 Praha. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Např. "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne xx.xx.xxxx č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky xxx Kč za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu – bankovní spojení)." Datum a podpis.

Zákazník není povinen udávat důvod vrácení zboží

Podmínky pro kladné vyřízení žádosti:

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, nepoužité.
Zboží včetně všech dokladů a příslušenství - s originálem dokladu o koupi – faktura.
Zboží musí být schopné dalšího prodeje.
Zboží zasílejte poštou na adresu provozovatele a to jako cenný, obchodní nebo doporučený balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty!

Dobírky provozovatel nemůže a nebude vyzvedávat z důvodu potřebné kontroly kompletnosti a stavu zboží před vrácením peněžní částky.Zásilku doporučujeme pojistit.

Při splnění všech těchto podmínek a po kontrole zboží, prodávající vrátí dohodnutým způsobem kupujícímu zpět odpovídající částku za zboží převodem na bankovní účet, nejdéle do 14 dnů. (pokud nebude vrácení peněz dohodnuto jinak).

 V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší, a poštovné.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Pokud bude vrácené zboží zákazníkem doručeno prodávajícímu zpět poškozené (ať už vinou nedostatečného obalu či vinou přepravce), bude s přepravcem sepsán zápis o škodě na zboží. Za takovéto zboží nelze až do vyřízení reklamace vrátit kupní cenu. Zákazník bude o této skutečnosti neprodleně informován.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které je označeno jako výprodej.

penále a pokuty:

kupující je povinen převzít objednané zboží . pokud zásilku nepřevezme , je prodávající oprávněn dle zákona účtovat pokutu jako náhradu škody za vynaložené náklady .

bude naúčtováno:

poštovné dle skutečných nákladů, které byli vynaloženy na odeslání, tzn. poštovné za odeslání na adresu kupujícího.

balné,které jinak neúčtujeme.  35,-

náklady na odeslání faktury  10,-

splatnost této pokuty je 10 dní  na účet 4699625001 / 5500 nebo složenkou na kontaktní adresu prodávajícího.  U zákazníka který si nevyzvedl dobírku a objedná znovu budeme požadovat platbu předem. zaslání na dobírku již není možné

Ochrana osobních údajů a dat

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající uchová informace o zákazníkovi v souladu zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Svěřené osobní údaje kupujícího provozovatel použije pouze za účelem dodání zboží objednaného v našem internetovém obchodě kupujícímu, pokud kupující sám neurčí jinak

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetové prodejny gapshop.cz
kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Provozovatel se zavazuje, že všechna tato data, potřebná pro objednání zboží na dálku, jsou zabezpečena, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám, ani jinak zneužita.

V případě, že si bude zákazník přát svá data z databáze odstranit, na základě písemné žádosti se zavazujeme, že budou všechna uchovávána data vymazána.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky

Ceny a Slevy - Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Provozovatel si také vyhrazuje právo měnit kdykoliv a bez předchozího upozornění údaje o zboží na svých stránkách z důvodů aktualizace údajů anebo opravy chyb.Ceny zboží  platí v okamžik odeslání objednávky.

GAPSHOP 14.10.2009
fb
bajulus

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

prod body bílozelené logo

328 Kč vč. DPH
2019 © GAP | webdesign Panoramas s.r.o.
GAP a logo GAP je zapsaná registrovaná ochranná známka
Změna technických údajů vyhrazena